Projekt bol zrealizovaný za podpory Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR v rámci projektu Multimediálna a elektronická podpora mediálnej edukácie formou on-line a e-vzdelávania (014PU-4/2019).

Portál „MEDIÁLNY KOMPAS“ tvorí súbor edukačných komponentov pre problematiku mediálnej komunikácie a mediálnej edukácie na základe analýzy mediálneho priestoru a komparácie foriem a metód vzdelávania. Tento portál je možné implementovať do viacerých metód online a e-vzdelávania v rámci rôznych edukačných prostredí (škola, rodina, tretí sektor, mimoškolské prostredie, …)

Mediálna edukácia úzko súvisí s mediálnou gramotnosťou, ktorá je úzko spätá s komunikáciou a masmediálnou komunikáciou. Preto tento edukačný portál pre e-vzdelávanie masmediálnej komunikácie a mediálnej výchovy v podmienkach dynamicky sa meniacej informačnej spoločnosti je vhodným prostriedkom pre mediálnu edukáciu a mediálnu gramotnosť. Je určený pre študentov, učiteľov, vychovávateľov, rodičov, všetkých vekových kategórií. Cieľom je zvýšenie vedomostnej úrovne a zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti a zároveň implementácia inovatívnych a nových technológií do edukačného procesu v komunikačne fokusovaných predmetoch. Portál má umožniť efektívnejší prechod od konvenčných k nekonvenčným formám výuky a vzdelávania prostredníctvom on-line a e-vzdelávacích metód.

Náš tím

Zodpovedný riešiteľ a zástupca:

  • prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
  • doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.

Riešiteľský kolektív:

  • prof. Kamil Kardis, PhD.
  • doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka, PhD.
  • ThLic. Martin Tkáč, PhD.
  • ThLic. Janka Pulíková, PhD.
  • Mgr. Michaela Šandalová

Grafický návrh: Mgr. Róbert Mačej

Webmaster: Jozef Šofranko

Koordinátor: Ing. Juraj Gromoš

Naspäť na domovskú stránku